Search Results for “luiza kwasnicka”

Jakie obowiązują ograniczenia w zbyciu udziałów w sp. z o.o.?

Ograniczenia wynikające z umowy spółki powodują konieczność jej analizy przed podpisaniem umowy zbycia. Umowa spółki nie może całkowicie wyłączać prawa zbycia udziałów. Za sprzeczne z ustawą uznaje się nie tylko zapisy umowy spółki wyłączające zbywalność udziałów bezpośrednio, ale i pośrednio, tj. np. poprzez wprowadzenie zapisów przyznających spółce zbyt długi termin na wyrażenie zgody na zbycie…
Read more

W jakiej formie zawrzeć umowę zbycia udziałów w sp. z o.o.?

Umowa zbycia udziałów nie może zostać zawarta w dowolnej formie Wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W innym wypadku umowa będzie nieważna. Wyjątek dotyczy zbycia udziałów spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku, zbycie udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a…
Read more

Najczęściej wykorzystywana forma do prowadzenia działalności – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form do prowadzenia działalności, realizacji przedsięwzięcia, inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej niż spółki osobowe, a więc inaczej niż np. spółka komandytowa, może być zawiązana zarówno przez jedną osobę, podmiot, jak i wielu wspólników. Jedyny wyjątek w tym zakresie dotyczy zawiązywania takiej spółki przez inną jednoosobową…
Read more

audyt sukcesyjny gwlaw

Czy audyt sukcesyjny jest potrzebny w firmie rodzinnej?

14.02.2022 Doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu procesów sukcesyjnych pokazuje, że proces zmiany pokoleniowej każdorazowo poprzedzony powinien być wnikliwą analizą w zakresie warunków funkcjonowania firmy rodzinnej (audyt sukcesyjny). Celem audytu sukcesyjnego jest odpowiedź na pytanie jak planowana zmiana pokoleniowa wpłynie na działalność operacyjną prowadzonego biznesu i zabezpieczenie wszelkich ewentualnych ryzyk (takich jak ryzyko odejścia kluczowych pracowników,…
Read more

Umowa darowizny – niejednokrotnie wykorzystywana w procesie sukcesji

Umowa darowizny – niejednokrotnie wykorzystywana w procesie sukcesji Chcę darować córce nieruchomość, ale chciałbym, żeby stała się ona wyłączną jej własnością, tj. żeby mąż córki nie miał do nieruchomości prawa własności w jakiejkolwiek części. Czy jest to możliwe? Córka i zięć nie mają spisanej intercyzy, obowiązuje ich wspólność ustawowa majątkowa. Umowa darowizny – czy to…
Read more

Umowa spółki – ustalenie odpowiednich jej postanowień w procesie sukcesji

Podstawowym dokumentem, od którego należy wyjść w procesie sukcesji, jest umowa spółki, która stanowi dokument korporacyjny danego przedsiębiorstwa rodzinnego, określając zasady jego działania, relacji między wspólnikami, zasady podejmowania decyzji w tym przedsiębiorstwie, uczestniczenia w nim określonych osób, podział kompetencji oraz szereg innych zasad współdziałania w danym przedsiębiorstwie. Kontynuację przedsiębiorstwa przez kolejne pokolenia zapewnić mogą tylko…
Read more

Chcę spisać testament. Którą formę wybrać – testament własnoręczny czy notarialny?

Testament można sporządzić w ten sposób, że napisze się go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą – tzw. testament własnoręczny. Można również testament sporządzić przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Te dwie formy spisywania testamentu są najczęściej wybieranymi spośród możliwych form spisywania testamentów. Testament notarialny wymaga udziału i obecności notariusza. Testament zaś własnoręczny…
Read more

Czy warto sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu jest jedną z kluczowych czynności prawnych składających się na proces prawie każdej sukcesji. Testament jest rozrządzeniem majątkowym na wypadek śmierci. Pozwala uporządkować sprawy majątkowe i rozdysponować gromadzonym za życia majątkiem zgodnie z wolą i oczekiwaniami testatora. Przy jego braku, po śmierci dochodzi do dziedziczenia ustawowego, a więc według zasad przewidzianych przez ustawodawcę. W…
Read more

Zachowek – należy o nim pamiętać przy spisywaniu testamentu

Czym jest zachowek? Zachowek to wierzytelność pieniężna przysługująca osobom najbliższym spadkodawcy, których krąg został w ustawie wprost określony, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ustawie. W systemie prawa polskiego obowiązuje zasada swobody testowania. Powyższe oznacza, że to testator w testamencie może postanowić kto i w jakim zakresie będzie po nim dziedziczył i niekoniecznie musi to…
Read more

U-Rodziny

Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych – U-RODZINY 2021 Sukcesja w firmach rodzinnych – dostepne i planowane rozwiązania w polskim porządku prawnym 26 listopada 2020 rokuhttps://www.youtube.com/watch?v=1F-40-PD_Io&feature=youtu.be Debata prawników – prawnopodatkowy poradnik kryzysowy dla przedsiębiorców rodzinnych. 26 listopada 2020 rokuhttps://www.youtube.com/watch?v=SZWllPAc4OA&feature=youtu.be Coroczne spotkanie firm rodzinnych U-Rodziny – Ogólnopolski zjazd firm rodzinnych odbywa się tradycyjnie co roku. W roku 2020…
Read more

Publikacje

„Za sukcesem mężczyzny stoi kobieta” Co zatem powinna wiedzieć żona właściciela firmy rodzinnej?W marcowym numerze Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE możecie Państwo przeczytać artykuł poświęcony kwestiom praw udziałowych w firmie rodzinnej. Autorzy wyjaśniają kwestie własności praw udziałowych, rozporządzania nimi i ryzyka wejścia do spółki rodzinnej osób niepożądanych.Zapraszamy do czytania całego artykułu. Przeczytaj artykuł Autor Daria Leszczyk…
Read more

spadkobierca niegodny

Spadkobierca niegodny? Jakie są podstawy do uznania spadkobiercę za niegodnego?

Spadkobierca niegodny Spadkobierca czasem może okazać się nieodpowiednią osobą do dziedziczenia po zmarłym, który ufając, że dobrze lokuje swój majątek, pozostawił go potomnym. Czasem spadkodawca nie zdążył spisać testamentu i spadkobiercą może się okazać osoba z rodziny, która niewiele miała wspólnego ze spadkodawcą. Prawo cywilne przewiduje takie sytuacje i jasno wskazuje na niegodnego. Kto może…
Read more