Kategoria: firmy rodzinne

wspieramy przedsiębiorczość rodzinną

Ustawa o fundacji rodzinnej przyjęta przez Sejm

Wyczekiwany moment dla polskich przedsiębiorców! W środę 14 grudnia 2022 roku Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej! Oznacz to, że polskie firmy rodzinne będą mogły korzystać z rozwiązania prawnego dotychczas w Polsce niedostępnego! Przeczytaj na stronie GWLAW szczegóły dotyczące rozwiązania! Przeczytaj

V edycja Forum Firm Rodzinnych

Firm Rodzinne po raz piąty docenione przez Forbes Forum Firm Rodzinnych od pięciu lat docenia, wspiera i edukuje firmy rodzinne w Polsce!  Kancelaria Grabowski i Wspólnicy również w tym roku jest wyłącznym partnerem prawnym tego wydarzenia. Towarzyszymy firmom rodzinnym podczas spotkań regionalnych, podczas których właściciele firm rodzinnych mają szansę odebrać wyróżnienie i opowiedzieć historię swojej…
Read more

Relacja z 3. Kongresu Firm Rodzinnych Forbes

Kongres Firm Rodzinnych odbył się 20 czerwca 2022 roku i był już trzecim wydarzeniem krajowym organizowanym przez Magazyn Forbes Polska dedykowanym firmom rodzinnym! W hotelu Sheraton w Warszawie zebrało się ponad 300 gości, którzy chcieli porozmawiać o wyzwaniach swoich firm, podzielić się doświadczeniami z trudnego czasu pandemii i wybuchu wojny za wschodnią granicą, ale również…
Read more

Na czym polega przewaga konkurencyjna firm rodzinnych?

Czym firma rodzinna może konkurować na rynku krajowym i globalnym? Obecnie firmy rodzinne stanowią ponad 800 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Odróżniają się one od innych przedsiębiorców działających na polskim rynku, w szczególności od dużych korporacji międzynarodowych, przede wszystkim kulturą organizacji, finansowaniem działalności, wyzwaniami przed którymi stoją. Konkurencyjność firmy rodzinnej  przejawia się w autentyczności kultywowanych przez…
Read more

Jakie obowiązują ograniczenia w zbyciu udziałów w sp. z o.o.?

Ograniczenia wynikające z umowy spółki powodują konieczność jej analizy przed podpisaniem umowy zbycia. Umowa spółki nie może całkowicie wyłączać prawa zbycia udziałów. Za sprzeczne z ustawą uznaje się nie tylko zapisy umowy spółki wyłączające zbywalność udziałów bezpośrednio, ale i pośrednio, tj. np. poprzez wprowadzenie zapisów przyznających spółce zbyt długi termin na wyrażenie zgody na zbycie…
Read more

W jakiej formie zawrzeć umowę zbycia udziałów w sp. z o.o.?

Umowa zbycia udziałów nie może zostać zawarta w dowolnej formie Wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W innym wypadku umowa będzie nieważna. Wyjątek dotyczy zbycia udziałów spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku, zbycie udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a…
Read more

Najczęściej wykorzystywana forma do prowadzenia działalności – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form do prowadzenia działalności, realizacji przedsięwzięcia, inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej niż spółki osobowe, a więc inaczej niż np. spółka komandytowa, może być zawiązana zarówno przez jedną osobę, podmiot, jak i wielu wspólników. Jedyny wyjątek w tym zakresie dotyczy zawiązywania takiej spółki przez inną jednoosobową…
Read more

Fundacja rodzinna od stycznia 2023 w polskim porządku prawnym – zapowiedzi Ministerstwa

W dniu 19 maja 2022 r. uczestniczyliśmy w Sejmie RP w spotkaniu poświęconym przyszłości projektu ustawy o fundacji rodzinnej. W spotkaniu organizowanym przez Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego oraz Instytut Biznesu Rodzinnego uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Ministerstwa Finansów, a także liczni przedstawiciele środowiska firm rodzinnych. Spotkanie, poza omówieniem aktualnego stanu prac nad projektem…
Read more

czas na sukcesję

Kiedy jest najlepszy moment na sukcesję?

Kiedy jest najlepszy moment na sukcesję?

spadkobierca niegodny

Spadkobierca niegodny? Jakie są podstawy do uznania spadkobiercę za niegodnego?

Spadkobierca niegodny Spadkobierca czasem może okazać się nieodpowiednią osobą do dziedziczenia po zmarłym, który ufając, że dobrze lokuje swój majątek, pozostawił go potomnym. Czasem spadkodawca nie zdążył spisać testamentu i spadkobiercą może się okazać osoba z rodziny, która niewiele miała wspólnego ze spadkodawcą. Prawo cywilne przewiduje takie sytuacje i jasno wskazuje na niegodnego. Kto może…
Read more

Czy każda spółka handlowa to klucz do udanej sukcesji?

Czy zmiana formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę handlową ułatwi przyszłym sukcesorom kontynuowanie rodzinnego biznesu? Wydawać by się mogło, że każda zmiana formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę handlową ułatwi przyszłym sukcesorom kontynuowanie rodzinnego biznesu. Częściowo jest to prawda. Bowiem spółka, w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, po pierwsze pozwala na…
Read more

darowizna czy testament gwlaw

Testament czy darowizna? Przekazanie własności

Testament jako kluczowy element procesu sukcesji testament wzór Testament stanowi jeden z kluczowych mechanizmów wykorzystywanych w procesie sukcesji w sferze właścicielskiej. Co do zasady (dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu jego treści) pozwala on bowiem określić zasady przekazania praw do firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu. Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest firma rodzinna warto rozważyć skorzystanie z możliwości sporządzenia w testamencie…
Read more

audyt sukcesyjny gwlaw

Czy audyt sukcesyjny jest potrzebny w firmie rodzinnej?

14.02.2022 Doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu procesów sukcesyjnych pokazuje, że proces zmiany pokoleniowej każdorazowo poprzedzony powinien być wnikliwą analizą w zakresie warunków funkcjonowania firmy rodzinnej (audyt sukcesyjny). Celem audytu sukcesyjnego jest odpowiedź na pytanie jak planowana zmiana pokoleniowa wpłynie na działalność operacyjną prowadzonego biznesu i zabezpieczenie wszelkich ewentualnych ryzyk (takich jak ryzyko odejścia kluczowych pracowników,…
Read more

Fundacja rodzinna od 1 czerwca 2022

Fundacje rodzinne od 1 czerwca 2022 r. Kolejny krok w kierunku zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym wykonany. Wygląda na to, że polscy przedsiębiorcy rodzinni będą mieli możliwość wdrażania sukcesji „szytej na miarę”. W końcu został opublikowany nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który, ku nieskrywanej radości środowiska firm rodzinnych, uwzględnia kluczowe uwagi zgłoszone w trakcie…
Read more

Sprzedaż firmy rodzinnej

Wydawać by się mogło, że sprzedaż firmy rodzinnej jest ostatecznością oraz oznacza porażkę jej właściciela w procesie sukcesji. Jednakże w końcowym rozrachunku takie rozwiązanie może się okazać nowym życiem nie tylko dla samej firmy, ale także dla członków rodziny, którzy środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczyć mogą na rozwój swoich odrębnych biznesów. Należy bowiem pamiętać, że…
Read more

Sukcesja a brak sukcesora

Chyba niemal każdy założyciel firmy rodzinny planując sukcesję marzy o przekazaniu biznesu kolejnemu pokoleniu, co do zasady swojemu synowi lub córce. Nie każdy jednak ma taką możliwość. Należy jednak pamiętać, że sukcesja, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie tylko przekazanie firmy kolejnemu pokoleniu. Sukcesja to świadoma decyzja właściciela i innych członków rodziny co do przyszłości firmy…
Read more

Zabezpieczenie udziałów w firmie rodzinnej na poziomie korporacyjnym

Zabezpieczenie udziałów w firmie rodzinnej Dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że rola firm rodzinnych w polskiej gospodarce jest nie do przecenienia. Rodzinność stała się marką, którą warto chronić. Dlatego też wielu właścicieli rodzinnych biznesów zastanawia się jak skutecznie zabezpieczyć udziały w swojej firmie. Co zrobić, aby udziały pozostały w rodzinie przez kolejne pokolenia? Jak zabezpieczyć…
Read more

Zaplanowanie dziedziczenia udziałów w firmie rodzinnej

Zmiana pokoleniowa to niezwykłe wydarzenie w funkcjonowaniu każdej firmy rodzinnej. Jednym z podstawowych dylematów, przed którymi stają właściciele firm rodzinnych jest wybór swojego następcy. Aby uchronić swój biznes przed niekontrolowaną sukcesją warto zadbać o odpowiednie sporządzenie testamentu. Testament stanowi jeden z kluczowych mechanizmów wykorzystywanych w procesie sukcesji w sferze właścicielskiej. Co do zasady pozwala on…
Read more

Zabezpieczenie udziałów w firmie rodzinnej

Dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że rola firm rodzinnych w polskiej gospodarce jest nie do przecenienia. Rodzinność stała się marką, którą warto chronić. Dlatego też wielu właścicieli rodzinnych biznesów zastanawia się jak skutecznie zabezpieczyć udziały w swojej firmie. Co zrobić, aby udziały pozostały w rodzinie przez kolejne pokolenia? Jak zabezpieczyć ryzyko „wejścia” do spółki osób…
Read more

Komentarze do projektu ustawy o fundacji rodzinnej

W dniu 22 marca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego nową instytucję – fundację rodzinną. Projekt ustawy o fundacji rodzinnej reguluje kwestie tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązania i likwidacji fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjentów. Uzupełniająco,…
Read more

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej opublikowany!

Wyczekiwany projekt opublikowany! W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o fundacji rodzinnej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD172) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r. Najważniejsze kwestie prawne…
Read more

prawno karnoskarbowe gwlaw

Przedsiębiorca a prawo karne – wprowadzenie

Przedsiębiorca a prawo karne Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek respektować normy prawa publicznego. Część z nich to normy dedykowane każdemu przedsiębiorcy, większość jednak ma charakter ekskluzywny i zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności. W prowadzenie działalności gospodarczej immanentnie wpisana jest więc odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy, w tym – odpowiedzialność penalna. Warto mieć…
Read more

Konsekwencje popełnienia przestępstwa ponoszone przez przedsiębiorcę korporacyjnego

Przedsiębiorca korporacyjny nie może być sprawcą przestępstwa, jednak do popełnienia przestępstwa może dojść w ramach czy też w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez taki podmiot. Wówczas przedsiębiorca może ponieść jego konsekwencje, będące wynikiem skazania sprawcy. To konsekwencje natury ekonomicznej, związane z egzekucją z majątku takiego podmiotu przepadku przedmiotów (zwłaszcza pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, tzw.…
Read more

Przepadek przedsiębiorstwa

Nowelą, która weszła w życie w kwietniu 2017 r., dodano do kodeksu karnego art. 44a, w którym został uregulowany, nieznany wcześniej polskiemu prawu karnemu, przepadek przedsiębiorstwa. Możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, stanowiącego własność osoby fizycznej – albo jego równowartości – istnieje w razie skazania za przestępstwo z którego popełnienia sprawca odniósł, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej…
Read more

Konsekwencje popełnienia przestępstwa skarbowego ponoszone przez przedsiębiorcę korporacyjnego

Przedsiębiorca korporacyjny nie może popełnić przestępstwa skarbowego, jednak do jego popełnienia może dojść w ramach czy też w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez taki podmiot. Wówczas przedsiębiorca może ponieść konsekwencje w związku ze skazaniem sprawcy przestępstwa skarbowego. Sprawstwo rozszerzone W kodeksie karnym skarbowym wprowadzono instytucję tzw. sprawstwa rozszerzonego, która umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy…
Read more

Odpowiedzialność penalna przedsiębiorcy korporacyjnego

Przedsiębiorca korporacyjny podlega również własnej odpowiedzialności penalnej w następstwie popełnienia na jego rzecz określonego czynu zabronionego jako przestępstwo albo przestępstwo skarbowe. Taką odpowiedzialność wprowadzono do systemu polskiego prawa ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358). Model odpowiedzialności…
Read more

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności penalnej podmiotów zbiorowych

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary został opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości i skierowany w maju 2018 r. do prac w Rządowym Centrum Legislacji (nr z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów UD74). Został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2019 r. W dniu 11 stycznia 2019 r. wpłynął do…
Read more

Umowa darowizny – niejednokrotnie wykorzystywana w procesie sukcesji

Umowa darowizny – niejednokrotnie wykorzystywana w procesie sukcesji Chcę darować córce nieruchomość, ale chciałbym, żeby stała się ona wyłączną jej własnością, tj. żeby mąż córki nie miał do nieruchomości prawa własności w jakiejkolwiek części. Czy jest to możliwe? Córka i zięć nie mają spisanej intercyzy, obowiązuje ich wspólność ustawowa majątkowa. Umowa darowizny – czy to…
Read more

fundacja rodzinna gwlaw

Wykorzystanie fundacji rodzinnej w procesie sukcesji, czyli fundacja rodzinna jako nowy testament

Fundacja rodzinna w sukcesji? Nowy testament? Powodzenie procesu sukcesyjnego zależy przede wszystkim od czynnika ludzkiego, w szczególności od właściwego wytypowania sukcesora. Żadna sukcesja nie będzie jednak możliwa bez wykorzystania odpowiednich instrumentów prawnych. Polskie prawo spadkowe nie daje możliwości w pełni swobodnego uregulowania zasad dziedziczenia majątku rodzinnego oraz nie zapewnia kompleksowych mechanizmów, które mogłyby zapewnić wielopokoleniowe…
Read more

Umowa spółki – ustalenie odpowiednich jej postanowień w procesie sukcesji

Podstawowym dokumentem, od którego należy wyjść w procesie sukcesji, jest umowa spółki, która stanowi dokument korporacyjny danego przedsiębiorstwa rodzinnego, określając zasady jego działania, relacji między wspólnikami, zasady podejmowania decyzji w tym przedsiębiorstwie, uczestniczenia w nim określonych osób, podział kompetencji oraz szereg innych zasad współdziałania w danym przedsiębiorstwie. Kontynuację przedsiębiorstwa przez kolejne pokolenia zapewnić mogą tylko…
Read more

Indywidualna potrzeba firm rodzinnych w kwestii inwestora zewnętrznego

Potrzeba firm rodzinnych w kwestii inwestora zewnętrznego Kwestie prawne, jak i aspekty pozaprawne (jak choćby usposobienie założycieli i ich skłonność do rezygnacji z niepodzielnej władzy), każda rodzina będzie musiała indywidualnie rozstrzygnąć, czy otworzenie się na inwestora zewnętrznego jest dla nich dobrym rozwiązaniem i czy całościowa cena, jaką będą musieli zapłacić za finansowanie jest adekwatna do…
Read more

Spółka rodzinna związana z inwestorem? Jak może wyglądać współpraca?

Współpraca firmy rodzinnej z inwestorem Często bywa tak, że rodziny godzą się na wejście do spółki konkretnego inwestora, ze względu na wzajemne zrozumienie potrzeb, ustalenie wspólnych celów biznesowych lub zwyczajnie istniejącą „chemię” pomiędzy konkretnymi osobami. Niestety, zapominają przy tym, że inwestorzy finansowi z góry zakładają, że po określonym czasie, będą chcieli odsprzedać z zyskiem swój…
Read more

Z jakimi zmianami należy się liczyć przy wejściu inwestora do firmy?

Zmiany po wejściu inwestora do spółki? Wprowadzenie do spółki rodzinnej zewnętrznego inwestora z pewnością powinno zostać poprzedzone analizą prowadzonego rodzinnie biznesu. Rodzina powinna zabezpieczyć te aktywa i majątek, które nie są niezbędne dla celów prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, przenosząc je w określonych sytuacjach, do odrębnych podmiotów lub zabezpieczając w inny sposób. Dalej, założyciele powinni zdefiniować…
Read more

W jakich sytuacjach rodzina potrzebuje inwestora?

Kiedy firma powinna rozważyć wejście inwestora zewnętrznego? Wprowadzenie do spółki rodzinnej nowego inwestora jest najczęściej podyktowane potrzebą dofinansowania bieżącej działalności spółki lub koniecznością dokonania nakładów inwestycyjnych  na rozwój firmy. Wkład kapitałowy oferowany przez inwestora jest wówczas postrzegany, jako korzystna alternatywa w stosunku do finansowania dłużnego, czy to kredytem bankowym, czy to obligacjami korporacyjnymi. Zasadnicza różnica…
Read more

Małżeńskie ustroje majątkowe jako jeden z elementów składających się na proces sukcesji

Mam z żoną intercyzę. Czy prawdą jest, że w przypadku mojej śmierci, żona, mimo to, dziedziczy po mnie? TAK. Intercyza jest to umowa majątkowa małżeńska. Najczęściej mówiąc o intercyzie mamy na myśli umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. Umowa taka może zostać zawarta w trakcie trwania małżeństwa lub poprzedzać zawarcie małżeństwa, przy czym w takim wypadku obowiązywać…
Read more

Fundacje rodzinne w zagranicznych porządkach prawnych

Fundacje rodzinna za granicą – inne porządki prawne Fundacje prywatne (rodzinne) wyrosły z idei trustów (popularnych szczególnie w Stanach Zjednoczonych), które przez całe pokolenia zarządzają biznesami lub skupiają się na grodzeniu i powiększaniu majątków rodzinnych. Od wielu lat fundacje rodzinne z dużym powodzeniem funkcjonują w krajach Europy Zachodniej takich jak Austria, Belgia, Holandia, Lichtenstein, Malta…
Read more

Czym jest fundacja rodzinna?

Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Stanowi ona bowiem odpowiedź na coraz większą potrzebę korzystania z rozwiązań, które zapewnią wielopokoleniowe zarządzanie majątkiem rodzinnym.   Kto jest założycielem fundacji rodzinnej? Założycielem fundacji rodzinnej jest fundator, który nieodpłatnie przekazuje na rzecz fundacji składniki majątkowe…
Read more

fundacja rodzinna gwlaw

Jakie cele realizuje fundacja rodzinna?

Cele fundacji rodzinnej? Modelowa fundacja rodzinna ma na celu zapewnić bezpieczeństwo wnoszonego do niej majątku. Jej zadaniem jest również stać na straży wizji, strategii i wartości biznesu rodzinnego zbudowanego przez jej fundatora. Dlatego do podstawowych celów fundacji rodzinnych należą: zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym; zapewnienie długoterminowego utrzymania majątku rodzinnego w rękach rodziny; skonsolidowanie majątku rodzinnego…
Read more

Fundacja rodzina na straży biznesu społecznie odpowiedzialnego

https://rodzinywbiznesie.pl/fundacja-rodzinna-od-1-czerwca-2022/Proces sukcesji często stanowi dla właścicieli firm rodzinnych impuls do rozważań na temat wartości i misji jaką realizować ma prowadzony przez nich biznes. Pozwala to uświadomić sobie, że gromadzony latami majątek rodzinny może być wykorzystywany nie tylko do zabezpieczenia interesów sukcesorów, ale także do realizacji określonych celów społecznych lub gospodarczo użytecznych tożsamych z DNA firmy…
Read more