Kategoria: prawo karne

wspieramy przedsiębiorczość rodzinną

prawno karnoskarbowe gwlaw

Przedsiębiorca a prawo karne – wprowadzenie

Przedsiębiorca a prawo karne Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek respektować normy prawa publicznego. Część z nich to normy dedykowane każdemu przedsiębiorcy, większość jednak ma charakter ekskluzywny i zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności. W prowadzenie działalności gospodarczej immanentnie wpisana jest więc odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy, w tym – odpowiedzialność penalna. Warto mieć…
Read more

Konsekwencje popełnienia przestępstwa ponoszone przez przedsiębiorcę korporacyjnego

Przedsiębiorca korporacyjny nie może być sprawcą przestępstwa, jednak do popełnienia przestępstwa może dojść w ramach czy też w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez taki podmiot. Wówczas przedsiębiorca może ponieść jego konsekwencje, będące wynikiem skazania sprawcy. To konsekwencje natury ekonomicznej, związane z egzekucją z majątku takiego podmiotu przepadku przedmiotów (zwłaszcza pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, tzw.…
Read more

Przepadek przedsiębiorstwa

Nowelą, która weszła w życie w kwietniu 2017 r., dodano do kodeksu karnego art. 44a, w którym został uregulowany, nieznany wcześniej polskiemu prawu karnemu, przepadek przedsiębiorstwa. Możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, stanowiącego własność osoby fizycznej – albo jego równowartości – istnieje w razie skazania za przestępstwo z którego popełnienia sprawca odniósł, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej…
Read more

Konsekwencje popełnienia przestępstwa skarbowego ponoszone przez przedsiębiorcę korporacyjnego

Przedsiębiorca korporacyjny nie może popełnić przestępstwa skarbowego, jednak do jego popełnienia może dojść w ramach czy też w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez taki podmiot. Wówczas przedsiębiorca może ponieść konsekwencje w związku ze skazaniem sprawcy przestępstwa skarbowego. Sprawstwo rozszerzone W kodeksie karnym skarbowym wprowadzono instytucję tzw. sprawstwa rozszerzonego, która umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy…
Read more

Odpowiedzialność penalna przedsiębiorcy korporacyjnego

Przedsiębiorca korporacyjny podlega również własnej odpowiedzialności penalnej w następstwie popełnienia na jego rzecz określonego czynu zabronionego jako przestępstwo albo przestępstwo skarbowe. Taką odpowiedzialność wprowadzono do systemu polskiego prawa ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358). Model odpowiedzialności…
Read more

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności penalnej podmiotów zbiorowych

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary został opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości i skierowany w maju 2018 r. do prac w Rządowym Centrum Legislacji (nr z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów UD74). Został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2019 r. W dniu 11 stycznia 2019 r. wpłynął do…
Read more