Wykorzystanie fundacji rodzinnej w procesie sukcesji, czyli fundacja rodzinna jako nowy testament

Wykorzystanie fundacji rodzinnej w procesie sukcesji, czyli fundacja rodzinna jako nowy testament

fundacja rodzinna gwlaw

Powodzenie procesu sukcesyjnego zależy przede wszystkim od czynnika ludzkiego, w szczególności od właściwego wytypowania sukcesora. Żadna sukcesja nie będzie jednak możliwa bez wykorzystania odpowiednich instrumentów prawnych.

Polskie prawo spadkowe nie daje możliwości w pełni swobodnego uregulowania zasad dziedziczenia majątku rodzinnego oraz nie zapewnia kompleksowych mechanizmów, które mogłyby zapewnić wielopokoleniowe zarządzanie tym majątkiem. Instytucje prawne takie jak dziedziczenie ustawowe czy testament, z uwagi na swoją specyfikę prowadzić mogą nie tylko do braku urzeczywistnienia pełnej woli spadkodawcy, ale także do znacznego rozdrobnienia majątku rodzinnego powodującego utratę jego wartości.

Fundacja rodzinna stanowi odpowiedź na potrzebę braku rozproszenia majątku pomiędzy spadkobierców. Fundator wykorzystując fundację rodzinną w ramach planowania spadkowego może w dowolny sposób ustalić warunki dystrybucji zysków na rzecz beneficjentów lub przekazania im składników majątku fundacji. Wedle wyboru fundatora, po jego śmierci, majątek fundacji może zostać podzielony pomiędzy jego beneficjentów według ustalonych przez niego reguł albo może pozostać własnością fundacji, która będzie dystrybuować dochody z tego majątku na rzecz beneficjentów.

autor: adw. Daria Leszczyk

Czy warto sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu jest jedną z kluczowych czynności prawnych składających się na proces prawie każdej sukcesji. Testament jest rozrządzeniem majątkowym na wypadek śmierci. Pozwala uporządkować sprawy

Czytaj więcej »