Konsekwencje popełnienia przestępstwa ponoszone przez przedsiębiorcę korporacyjnego

Konsekwencje popełnienia przestępstwa ponoszone przez przedsiębiorcę korporacyjnego

Przedsiębiorca korporacyjny nie może być sprawcą przestępstwa, jednak do popełnienia przestępstwa może dojść w ramach czy też w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez taki podmiot. Wówczas przedsiębiorca może ponieść jego konsekwencje, będące wynikiem skazania sprawcy. To konsekwencje natury ekonomicznej, związane z egzekucją z majątku takiego podmiotu przepadku przedmiotów (zwłaszcza pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, tzw. „owoców”), co jest możliwe jeśli ustawa przewiduje przepadek przedmiotów, które nie należą do sprawcy, albo przepadku korzyści majątkowej.

Przepadek korzyści majątkowej

Przepadkiem korzyści majątkowej są objęte korzyści niematerialne pochodzące z przestępstwa bezpośrednio (np. prawa majątkowe) oraz przedmioty pochodzące z przestępstwa pośrednio. Ryzyko poniesienia przez przedsiębiorcę, w tym także korporacyjnego, konsekwencji przepadku korzyści majątkowej orzeczonej wobec sprawcy poważnego przestępstwa jest związane z obowiązywaniem w kodeksie karnym domniemania prawnego dotyczącego przestępnego pochodzenia korzyści majątkowej znacznej wartości, którą sprawca przeniósł na osobę trzecią. Znajduje ono zastosowanie wówczas, gdy doszło do przeniesienia na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej mienia stanowiącego korzyść uzyskaną z popełniania przestępstwa, jeśli na podstawie okoliczności towarzyszących nabyciu tego mienia można było przypuszczać, że pochodziło ono, chociażby pośrednio, z czynu zabronionego. Wówczas uznaje się, że rzeczy będące w samoistnym posiadaniu tego podmiotu lub przysługujące mu prawa majątkowe należą do sprawcy, tj. stanowią korzyść majątkową uzyskaną z przestępstwa i mogą zostać objęte przepadkiem korzyści majątkowej.

Obowiązek zwrotu korzyści uzyskanej z popełnionego czynu zabronionego

Niezależnie od skazania za przestępstwo, sąd zobowiązuje każdy podmiot – osobę fizyczną, osobę prawną czy też jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (tzw. ułomna osoba prawna) – który uzyskał korzyść majątkową w związku z popełnieniem czynu zabronionego, do zwrotu tej korzyści lub jej równowartości uprawnionemu podmiotowi.