Projekt ustawy o fundacji rodzinnej opublikowany!

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej opublikowany!

Wyczekiwany projekt opublikowany!

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o fundacji rodzinnej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD172) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.

Najważniejsze kwestie prawne i podatkowe w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej

utworzenie fundacji:

 • fundacja rodzinna będzie mogła zostać utworzona przez jednego lub kilku fundatorów, przy czym fundatorem może być osoba fizyczna;
 • fundacja rodzinna będzie mogła być utworzona w testamencie, przy czym wówczas fundacja może mieć tylko jednego fundatora (tj. brak będzie możliwości utworzenia fundacji w testamencie przez kilka osób, np. małżonków);
 • brak możliwości tworzenia fundacji rodzinnej przez zagraniczną fundację rodzinną, oznacza to, że w razie podjęcia przez Państwa decyzji o utworzeniu zagranicznej fundacji rodzinnej, następne przeniesienie majątku rodzinnego do polskiej fundacji rodzinnej może być utrudnione;

majątek fundacji:

 • przy utworzeniu fundacja rodzinna będzie musiała mieć minimalny majątek na poziomie 100.000,00 zł;
 • będzie istniała możliwość dokonywania darowizn na rzecz fundacji rodzinnej przez jej fundatora i osoby trzecie;

organy fundacji:

 • zarząd (organ obowiązkowy), który pełnić będzie rolę analogiczną do zarządu spółki, przy czym beneficjenci nie będą mogli stanowić więcej niż połowę członków zarządu, oznacza to konieczność powołania do zarządu fundacji rodzinnej osób spoza najbliższej Rodziny (tj. osób, które nie będą jednocześnie beneficjentami);
 • rada protektorów (organ fakultatywny, przy czym jeżeli beneficjentów będzie więcej niż 25, pojawi się obowiązek powołania tego organu), który pełnić będzie rolę zbliżoną do rady nadzorczej spółki, ale także w przypadku rady protektorów beneficjenci nie będą mogli reprezentować więcej niż 50% głosów tego organu;
 • zgromadzenie beneficjentów (organ obowiązkowy), który pełnić będzie rolę zbliżoną do zgromadzenia wspólników spółki, a prawo do uczestniczenia w nim będą mieli beneficjenci, którym w statucie przyznane zostanie takie uprawnienie;
 • kompetencje poszczególnych organów oraz ich wzajemne zależności będą mogły być szczegółowo uregulowane w statucie fundacji rodzinnej;

działalność gospodarcza:

 • fundacja rodzinna nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej;

kwestie podatkowe:

 • wniesienie majątku do fundacji rodzinnej będzie neutralne podatkowo;
 • wypłaty z fundacji rodzinnej na rzecz beneficjentów fundacji należących do najbliższej rodziny fundatora (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha fundatora oraz sam fundator), w zakresie w jakim w jakim zostaną sfinansowane z majątku wniesionego do fundacji oraz z dochodów fundacji, będą neutralne podatkowo, tj. zwolnione z podatku od spadków i darowizn (wypłaty na rzecz pozostałych beneficjentów będą opodatkowane 19% podatkiem od spadków i darowizn);
 • fundacja rodzinna będzie podatnikiem podatku CIT według stawki 19% i nie będzie mogła korzystać z preferencyjnej 9% stawki podatku CIT;
 • dywidendy otrzymywane przez fundację od spółek, których udziały do niej należą (spółek wniesionych do fundacji), będą opodatkowane według zasad ogólnych;

kwestie spadkowe/prawo do zachowku:

 • majątek wniesiony do fundacji przez fundatora wchodzi od ogólnej masy spadkowej po nim na takich samych zasadach jak darowizny dokonane na rzecz osób będących spadkobiercami ustawowymi albo uprawnionymi do zachowku, co oznacza możliwość występowania osoby uprawnione do zachowku do fundacji rodzinnej z roszczeniem ozapłatę lub uzupełnienie zachowku;
 • beneficjent, który jest jednocześnie uprawniony do zachowku bądź jego uzupełnienia, traci prawo do świadczeń z fundacji rodzinnej i mienia po likwidacji fundacji w wysokości wypłaconego przez fundację na jego rzecz zachowku;

odpowiedzialność za długi fundatora

 • fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za długi fundatora powstałe przed utworzeniem fundacji, ale tylko do wysokości wniesionego do niej majątku;
 • fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za zobowiązania alimentacyjne fundatora, także te powstałe po utworzeniu fundacji.

Zastrzegamy, że powyższe założenia mogą się zmieniać na poszczególnych etapach prac nad ustawą, a na ostateczny kształt przepisów ustawy o fundacji rodzinnej musimy jeszcze poczekać. Wraz z opublikowaniem ustawy rozpoczęły się konsultacje publiczne, w których nasza Kancelaria bierze aktywny udział.

Publikacja projektu ustawy rozpoczyna 30-dniowy okres konsultacji publicznych. Zachęcamy do komentowania i zgłaszania uwag, również na adres kancelarii GWLAW gwlaw@gwlaw.pl

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej do pobrania

Czym jest fundacja rodzinna i dlaczego jest tak ważna dla firm rodzinnych można przeczytać w artykule autorstwa mec. Piotra Grabowskiego oraz mec. Beaty Krzyżagórskiej-Żurek opublikowanym w Magazynie Forbes

Czym jest fundacja rodzinna?

Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Stanowi ona bowiem odpowiedź na coraz większą potrzebę korzystania

Czytaj więcej »