Publikacje

"Za sukcesem mężczyzny stoi kobieta" Co zatem powinna wiedzieć żona właściciela firmy rodzinnej?

W marcowym numerze Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE możecie Państwo przeczytać artykuł poświęcony kwestiom praw udziałowych w firmie rodzinnej. Autorzy wyjaśniają kwestie własności praw udziałowych, rozporządzania nimi i ryzyka wejścia do spółki rodzinnej osób niepożądanych.
Zapraszamy do czytania całego artykułu.

Fundacja prywatna rodzinna - przyszłość firm rodzinnych?

Kilka tygodni temu światło dzienne ujrzała kolejna odsłona nader liberalnego podatkowo projektu ustawy o polskiej fundacji prywatnej, opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wielu sceptyków powiedziało by: „Timeo Danaos et donna ferentes” (łac. „Obawiam się Greków, nawet gdy niosą dary”). Osobiście jednak uważam, że to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli polskich firm rodzinnych, którzy stoją u progu zmiany pokoleniowej i chcą to zrobić w sposób przemyślany i elastyczny, sięgając jednocześnie po wyspecjalizowany instrument prawny stworzony właśnie w celu zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym – fundację prywatną rodzinną. Można by nawet rzec, że fundacja prywatna rodzinna to jedyna instytucja zapewniająca wdrożenie sukcesji „szytej na miarę”, w oparciu o którą funkcjonują najpotężniejsze rody biznesowe na świecie.

Tekst opublikowany z grudniowego numeru Magazynu Forbes (12/2021)

Wybór odpowiedniej formy prawnej jako element procesu sukcesji

Rozpoczęcie procesu sukcesji w swoim otoczeniu rodzinno-biznesowym bardzo często okazuje się właściwym momentem do zastanowienia się, czy forma prawna, w której prowadzona jest firma rodzinna, jest odpowiednia. Niejednokrotnie okazuje się bowiem, że wybrana pierwotnie forma prawna nie tylko nie współgra już z aktualną wielkością oraz dynamiką biznesu, ale także nie pozwala w pełni zrealizować oczekiwań i celów postawionych przed procesem sukcesji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – realna wartość czy marketing przede wszystkim?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców jest świadomych czym jest CSR oraz jakie jest jego znaczenie w obszarach wymagających wsparcia na poziomie instytucjonalnym, organizacyjnym oraz finansowym, którego to polscy przedsiębiorcy są w stanie udzielić. Do kluczowych obszarów, w których społecznie udzielają się przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce należy zaliczyć przede wszystkim edukację, rozwój oraz ekologię. Ponadto, szereg przedsiębiorców udziela swojego wsparcia w obszarze działań na rzecz etyki w biznesie oraz praw człowieka i niesienia pomocy humanitarnej w krajach rozwijających się. Co istotne, CSR to nie tylko działania globalnym, ale także lokalne, dążące do poprawy komfortu funkcjonowania i integracji lokalnej społeczności.

Jak przekazać firmę rodzinną kolejnemu pokoleniu? Sukcesja w branży poligraficznej | Daria Leszczyk

Założyciele firm rodzinnych w pewnym momencie muszą zacząć planować proces zmiany pokoleniowej. Wywołuje to lawinę pytań: czy firma rodzinna jest na gotowa? czy sukcesorzy udźwigną nałożoną na nich odpowiedzialność? kiedy i jak to zrobić? Z całą pewnością nie ma uniwersalnego przepisu na udaną sukcesję i każdy przypadek powinien być przedmiotem odrębnej wnikliwej analizy, jednakże możliwe wydaje się wskazanie kilku kroków, których podjęcie powinno być kluczowe z perspektywy planowania sukcesji w swojej firmie.'

Konflikt w spółce. Co powinni zrobić wspólnicy, gdy wspólne osiągnięcie celu jest niemożliwe?

Celem każdej spółki handlowej, zarówno osobowej, jak i kapitałowej, jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu. Podstawową zaś cechą każdej spółki jest współdziałanie jej wspólników. Wspólnicy, zakładając spółkę są co do zasady w równym stopniu zainteresowani osiągnięciem określonego celu gospodarczego, mają wspólną wizję prowadzenia działalności. Zdarza się jednak, że po pewnym czasie opowiadają się za odmiennymi strategiami prowadzenia biznesu i chcą go rozwijać w inny sposób. Sytuacja taka nie zawsze jest dla spółki niekorzystna, bowiem niejednokrotnie skutkuje stosowaniem nieszablonowych rozwiązań, które mogą okazać się dla spółki opłacalne. Często jednak odmienne wizje wspólników co do prowadzenia biznesu powodują powstanie konfliktów, które wpływają na spółkę destrukcyjnie i uniemożliwiają jej rozwój.

autorzy: adwokat Katarzyna Ulma-Raszkowska oraz radca prawny Piotr Grabowski

Daria Leszczyk

Fundacja rodzinna - skuteczne narzędzie ochrony majątku rodzinnego

'Trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego fundacji rodzinnej - nowej formy prawnej, która ma stać się odpowiedzią na zgłaszaną przez polskich przedsiębiorców rodzinnych potrzebę elastycznego kształtowania zasad sukcesji i zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym. Fundacje rodzinne z dużym powodzeniem od wielu lat funkcjonują w krajach Europy Zachodniej takich jak Austria, Holandia czy Malta, gdzie przez całe pokolenia zarządzają biznesami lub skupiają się na gromadzeniu i powiększaniu majątków rodzinnych. Rosnąca świadomość wagi problemu niekontrolowanej sukcesji, a także indywidualne uwarunkowania rodzinne i biznesowe sprawiają, że także polscy właściciele firm rodzinnych coraz chętniej chcieliby ulokować majątek rodzinny w fundacji prywatnej (rodzinnej), która umożliwia skonsolidowanie całego majątku w określonej strukturze i zapewnia długoterminowe utrzymanie majątku rodzinnego w rękach rodziny, a tym samym nie prowadzi do jego rozproszenia, w szczególności wśród spadkobierców fundatora, z których każdy otrzymałby określoną część i mógł nią rozporządzać wedle własnego uznania.'

Zmiana pokoleniowa w polskich firmach rodzinnych

Jeszcze kilka lat temu pojęcia takie jak "sukcesja", "zmiana pokoleniowa" czy "wielopokoleniowość" nie mówiły polskim przedsiębiorcom zbyt dużo. Polska gospodarka właściwie po raz pierwszy mierzy się bowiem z wyzwaniem jakim jest zmiana pokoleniowa w firmie rodzinnej. Na przestrzeni ostatnich lat znacząco zwiększa się jednak świadomość właścicieli firm rodzinnych, którzy zaczynają nie tylko dostrzegać potrzebę przeprowadzanie procesu sukcesji, ale też są świadomi wyzwań jakie się z tym wiążą. Aby sukcesja nie naraziła ich firmy na ryzyko paraliżu decyzyjnego lub sporów wewnętrznych, musi być nie tylko dobrze zaplanowana, ale także wdrożona w odpowiednim czasie. Dlatego już pierwsza myśl, że firma rodzinna może być prowadzona przez kolejne pokolenie rodziny, powinna być impulsem do rozpoczęcia procesu sukcesyjnego, a przynajmniej do zaplanowania jego filarów. Daria Leszczyk w artykule dla Poligrafika Opakowanie Prind wskazuje na istotę procesu sukcesji oraz sposób jak się na nią przygotować.

Majątek firmy rodzinnej a długo wyczekiwany projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Polską gospodarkę tworzą przede wszystkim polskie przedsiębiorstwa, firmy rodzinne. Ustawodawca poprzez wprowadzanie odpowiednich instytucji prawnych do polskiego porządku prawnego wpływa na kształt procesu tworzenia i budowania wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych.

Fundacja rodzinna coraz bliżej?

Jedno jest pewne – nie ma jednego uniwersalnego przepisu na udaną sukcesję. Każdy fundator ma bowiem inne otoczenie rodzinno- -biznesowe, które determinuje potrzeby i cele stojące przed procesem sukcesji. Fundacja rodzinna jako forma prawna, na której oparte będą procesy sukcesji w rodzinach dysponujących majątkiem o znacznej wartości, powinna dawać fundatorom odpowiednią elastyczność, aby możliwe było dostosowanie zasad jej funkcjonowania do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań. Jednocześnie powinna stać na straży wizji, strategii i wartości biznesu rodzinnego.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej a prawo spadkowe

Zmiany Kodeksu cywilnego, przewidziane projektem ustawy o fundacji rodzinnej, zakładają, że majątek wniesiony przez fundatora do fundacji rodzinnej będzie zaliczany do masy spadkowej po fundatorze na takich samych zasadach jak darowizny na rzecz spadkobierców ustawowych i uprawnionych do zachowku. Tym samym nie będzie mieć znaczenia kiedy nastąpiło przekazanie przez fundatora majątku do fundacji rodzinnej. Przy obliczaniu zachowku, oprócz darowizn i zapisów windykacyjnych dokonanych przez spadkodawcę, do spadku doliczać się będzie majątek przekazany do fundacji rodzinnej. Majątek przekazany więc do fundacji rodzinnej będzie zawsze doliczany do spadku. Takie projektowane zmiany mają przede wszystkim na celu ochronę osób najbliższych fundatorowi uprawnionych do zachowku.

Jak przygotować firmę i rodzinę na utworzenie fundacji rodzinnej?

Nie ulega wątpliwości, że wielu właścicieli firm rodzinnych czeka na wprowadzenie fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego i upatruje w niej rozwiązania trapiących ich bolączek sukcesyjnych.' Jakie kroki powinni podjąć właściciele firm rodzinnych w oczekiwaniu na ustawę o fundacji rodzinnej? Jak zabezpieczyć firmę i rodzinę? Czy konstytucja rodzinna, strukturyzacja właścicielska mogą pomóc w zabezpieczeniu firmy rodzinnej? adwokat Daria Leszczyk, radca prawny Piotr Grabowski

Testament jako element sukcesji pokoleniowej

W czasach pandemii, zagadnienie dziedziczenia jest niezwykle istotne. Może skłonić do refleksji i stać się przyczynkiem do podjęcia określonych działań, które pomogą ochronić nabywany i wypracowywany przez lata majątek, zabezpieczyć sukcesorów, zgodnie z założeniami i wolą spadkodawcy, nestora. Prawo polskie przewiduje dwa rodzaje dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. Do dziedziczenia testamentowego może dojść tylko w sytuacji sporządzenia przez spadkodawcę za życia testamentu. W drugim wypadku mamy do czynienia z sytuacją kiedy testament nie został sporządzony lub okazał się nieważny.

r.pr. Luiza Kwaśnicka

Artykuł opublikowany w Gazecie  MSP

Dlaczego warto sporządzić testament?

Testament to nie 'pożegnanie z życiem', to nie 'wyrok śmierci', a zgodnie z wolą i oczekiwaniami testatora rozrządzenie gromadzonym przez lata majątkiem. To element procesu sukcesji pokoleniowej, zabezpieczenie przyszłości tych, na których nam najbardziej zależy i pomoc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Testament to jedyny dopuszczalny w systemie polskiego prawa dokument, który pozwala testatorowi, czyli spadkodawcy, uporządkować sprawy majątkowe, określić zasady dziedziczenia, sposób rozporządzenia i dyspozycji majątkiem zgodnie z jego wolą i założeniami.

r.pr. Luiza Kwaśnicka

Artykuł opublikowany w dniu 28.01.2021 r. w Gazecie Wyborczej

Piotr Grabowski sukcesja

Fundacjo rodzinna - dokąd zmierzasz?

Poprawna sukcesja w sferze majątkowej powinna polegać na zabezpieczeniu majątku firmowego fundatora, spółki lub przedsiębiorstwa, przed jego zbyciem, podziałem, lub innym rozdrobnieniem, także poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie roszczeń spadkobierców. Trudna do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której rozliczenia z potencjalnymi uprawnionymi do zachowku miałyby powodować naruszenie substancji przedsiębiorstwa w sposób, który uniemożliwiłby lub chociażby utrudnił jego prawidłowe funkcjonowanie, albo też umożliwił jego wrogie przejęcie. Należy mieć nadzieję, że sprawa ewentualnych roszczeń spadkobierców zostanie w projektowanej ustawie odpowiednio zaadresowana. Obecnie konsultowane propozycje polegające na odroczeniu wypłaty zachowku, rozłożeniu tego świadczenia na raty lub miarkowaniu jego wysokości należy uznać za niewystarczające. W to miejsce można wprowadzić rozwiązania ustanawiające obowiązek wypłaty świadczeń pieniężnych (pensji) na kształt tych, które były wypłacane członkom rodziny, której majątek tworzył daną ordynację.

Piotr Grabowski - wspólnik zarządzający GWLAW by Grabowski & Partners

                                                     Beata Krzyżagórska-Żurek - partner w Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska                                                                                                                                                                              
 Artykuł opublikowany w Magazynie Forbes (numer styczeń 2021)    

Piotr Grabowski GWLAW by Grabowski & Partners

Family Office - fanaberia czy realna potrzeba?

Współczesne Family Office przyjmują formę single Family Office (SFO) albo multi Family Office (MFO). SFO stoi na straży majątku i spraw prawnych jednej rodziny, co z perspektywy wysokiej wartości majątku powinno być uzasadnione kosztowo. Korzystanie z usług MFO pozwala redukować koszt utrzymania wielu specjalistów.

Piotr Grabowski – wspólnik zarządzający GWLAW by Grabowski & Partners

Artykuł opublikowany w na forbes.pl

Daria Leszczyk

Czy w małych firmach warto myśleć o sukcesji?

Wydawać by się mogło, że sukcesja to skomplikowany proces zarezerwowany tylko dla dużych firm o złożonej strukturze. Nic bardziej mylnego. Niemal każdy biznes rodzinny, nawet ten najmniejszy, staje w pewnym momencie przed wyzwaniem, jakim jest zmiana pokoleniowa. Bez względu na to, z jakiej wielkości biznesem mamy do czynienia, sukcesja powinna być dobrze zaplanowana oraz wdrożona w odpowiednim czasie. W przeciwnym razie firma może być narażona na różnego typu ryzyko: paraliż decyzyjny, spory rodzinne czy rozdrobnienie majątku powodujące utratę jego wartości.Jakie rozwiązania w procesie sukcesji można przyjąć? Które rozwiązania będą najbardziej odpowiadające potrzebom Twojego biznesu?

adwokat Daria Leszczyk

Artykuł został opublikowany w Gazecie MSP w numerze grudzień 2020

Piotr Grabowski GWLAW by Grabowski & Partners

Family Office - fanaberia czy realna potrzeba?

"Jakiego Family Office potrzebują firmy rodzinne? Wyspecjalizowanej platformy kompetencyjnej dedykowanej osobom zamożnym, ale również zarządzanym przez nich firmom. Family Office rozumianego jako zespół wyspecjalizowanych doradców, wynagradzanych wyłącznie przez rodzinę, których jedynym celem jest wsparcie strategiczne, prawne i finansowe mocodawcy. Family Office, które koncentruje swoje usługi na kluczowych dla zamożnych rodzin obszarach..."

Piotr Grabowski – wspólnik zarządzający GWLAW by Grabowski & Partners

Artykuł opublikowany w numerze 12/2020 Magazynu Forbes

Piotr Grabowski GWLAW by Grabowski & Partners

Sukcesja w polskich firmach rodzinnych. Problem czy wyzwanie?

"Zmierzch gospodarki centralnie sterowanej przyniósł rozwój polskiej przedsiębiorczości rodzinnej. Dziś mamy do czynienia z tak naprawdę pierwszą w Polsce zmianą pokoleniową w firmach rodzinnych. To równie duże wyzwanie, jak założenie i planowanie rozwoju firmy rodzinnej w czasach przełomu. Brak definicji pojęcia sukcesja, firma rodzinna, jak również jasno zdefiniowanego (jak w przypadku transakcji M&A) modelu postępowania przy wdrożeniu sukcesji powoduje, że każdy przypadek planowania sukcesyjnego oraz wdrożenia sukcesji powinien być rozpatrywany ad casu z uwzględnieniem doświadczeń innych rodzimych lub zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwiązań prawnych wdrażanych do polskiego porządku prawnego, a funkcjonujących już w innych państwach, gdzie praktyka sukcesyjna jest o wiele bogatsza niż w Polsce (fundacje prywatne rodzinne)."

Piotr Grabowski – wspólnik zarządzający GWLAW by Grabowski & Partners

Artykuł opublikowany w magazynie Monter Stolarki | 2020

W poszukiwaniu modelu fundacji rodzinnej

'Wiele firm rodzinnych mierzy się z wyzwaniem, jakim jest zmiana pokoleniowa. Aktualnie brak jest kompleksowych rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby przeprowadzenie procesu sukcesji w prosty i skuteczny sposób. Dlatego ważne jest, aby planowane przez Ministerstwo Rozwoju rozwiązania zafunkcjonowały w praktyce i były wsparciem dla polskiego rodzinnego biznesu' * Jaka jest wizja instytucji fundacji rodzinnej? * Jakie są kwetsie sporne?

adwokat Katarzyna Ulma-Raszkowska

Artykuł opublikowany na portalu prawo.pl | 27.06.2020 r.

Piotr Grabowski GWLAW by Grabowski & Partners

Okiem praktyka - fundacja rodzinna prywatna

'Dużym wyzwaniem pozostaje również rozwiązanie kwestii opodatkowania fundacji prywatnej, tak by jej utworzenie w Polsce było ekonomicznie uzasadnione, a już samo wniesienie majątku do fundacji nie wiązało się z obowiązkiem odprowadzenia wysokiej daniny publicznej. Drugim kontrowersyjnym elementem towarzyszącym projektowaniu zapisów o fundacji prywatnej jest kwestia zachowku, który o ile pozostanie (jako podstawowa instytucja kodeksu cywilnego) to w ramach regulacji samej fundacji prywatnej, jak i jej statutu, powinien być dookreślony sposób jego zaspokojenia, włączając w to ewentualną rozłożoną w czasie jego spłatę, jak i metodologię wyceny majątku stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości zachowku. Istotna pozostaje również kwestia uregulowania solidarnej odpowiedzialności fundatora i samej fundacji rodzinnej za zobowiązania – tak, aby fundacja nie stała się mechanizmem uniemożliwiającym wierzycielom zaspokojenie w ramach egzekucji.'

Piotr Grabowski – wspólnik zarządzający GWLAW by Grabowski & Partners

Piotr Grabowski GWLAW by Grabowski & Partners

Firmy rodzinne, czyli korporacje z sercem

"Polscy przedsiębiorcy przez te 30 minionych lat musieli być na tyle zaradni i umieć odnaleźć się w rozmaitych okolicznościach gospodarczych, że sukcesja w tej czy innej postaci również będzie im niestraszna"

Piotr Grabowski – wspólnik zarządzający GWLAW by Grabowski & Partners

Daria Leszczyk

Co robić, kiedy nie ma sukcesora?

"Chyba każdy założyciel firmy rodzinnej, planując sukcesję, marzy o przekazaniu biznesu kolejnemu pokoleniu, co do zasady synowi lub córce. Nie każdy jednak ma taką możliwość. Czasem problemem jest brak dzieci lub innych członków rodziny, innym razem to potencjalni sukcesorzy nie są zainteresowani prowadzeniem rodzinnego biznesu, realizując się na zupełnie innych polach. Jakie możliwości ma wówczas właściciel?"

adwokat Daria Leszczyk

Artykuł został opublikowany w magazynie Rynek zabawek (1/2020)

Piotr Grabowski GWLAW by Grabowski & Partners

Największe wyzwania dla polskich firm rodzinnych

Podczas I Kongresu Firm Rodzinnych Forbes odbyła się rozmowa redaktora magazynu forbes z Piotrem Grabowskim. Rozmowa dotyczyła kwestii wyzwań i problemów, z jakimi borykają się w obecnych czasach firmy rodzinne. 'Dwie najtrudniejsze decyzje, przed którymi stanie kiedyś każda firma rodzinna, to kwestia sukcesji i tego, czy nadal stawiać na rozwój organiczny, czy na fuzje i przejęcia'

Piotr Grabowski – wspólnik zarządzający GWLAW by Grabowski & Partners

Rozmowa przeprowadzona podczas I Kongresu Firm Rodzinnych Forbes

Piotr Grabowski GWLAW by Grabowski & Partners

Private Clients - nowe wyzwanie w zakresie usług prawnych

W wydaniu specjalnym Harvard Business Review Polska ukazał się artykuł Piotra Grabowskiego - radcy prawnego i wspólnika zarządzającego w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. W tekście nt. ' Private Clients - nowe wyzwanie w zakresie usług prawnych?' mec. Piotr Grabowski podkreśla, że w firmy prywatne, w tym rodzinne, dziś stoją przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest zmiana pokoleniowa, która niekoniecznie musi oznaczać przejęcie zarządzania i majątku przez kolejne pokolenie. Jakie są inne możliwości? I dlaczego doradca rodziny musi nie tylko posiadać wiedzę merytoryczną, ale również rozumieć klienta i jego cele oraz szanować wartości firmy, dla której rekomenduje rozwiązania?

Piotr Grabowski – wspólnik zarządzający GWLAW by Grabowski & Partners

Artykuł ukazał się w magazynie Harvard Business Review 

Piotr Grabowski GWLAW by Grabowski & Partners

Jak oddać firmę w dobre ręce?

"Mamy obecnie do czynienia z pierwszą po 1989 roku zmianą pokoleniową w firmach rodzinnych. To również duże wyzwanie, jak założenie firmy rodzinnej i planowanie jej rozwoju w czasach przełomu. Planowanie sukcesyjne z reguły sprowadza się do zaplanowania dziedziczenia testamentowego, darowizn wśród członków rodziny, budowy rodzinnych wehikułów inwestycyjnych, wdrożeń programów motywacyjnych czy zabezpieczenia szeroko pojętego rozproszenia udziału kapitałowego oraz dopasowania struktury firmy rodzinnej do oczekiwań nestora i sukcesora.(...) Co zrobić, gdy brakuje w rodzinie kogoś, kto jest w stanie nie tylko być sukcesorem w sferze udziałowej, ale również zarządzić rodzinnym biznesem?"

Piotr Grabowski – wspólnik zarządzający GWLAW by Grabowski & Partners

Artykuł ukazał się w magazynie Forbes | listopad 2019 r.

Daria Leszczyk

Wykorzystanie fundacji w procesie sukcesji

"Coraz większa świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie wyzwań i możliwości związanych z procesem sukcesji sprawia, że tradycyjna zmiana pokoleniowa przestała być jedynym celem podejmowanym przez nich działań. Firmy rodzinne zaczynają dostrzegać potencjał, jaki oferują fundacje - zarówno te prywatne, których podstawowym celem jest ochrona majątku, jak i charytatywne, pozwalające realizować społeczną misję rodziny."

adwokat Daria Leszczyk

Artykuł został opublikowany w magazynie Rynek zabawek 

Daria Leszczyk

Jak ułatwić sukcesorom prowadzenie biznesu?

'Właściciele firm rodzinnych, którzy przygotowują się do przekazania biznesu kolejnemu pokoleniu, powinni pamiętać, że jednym z kluczowych czynników decydujących o tym, z jakich rozwiązań prawnych będą mogli skorzystać w procesie sukcesji, jest forma prowadzonej przez nich działalności (..) Co dzieje się z jednoosobową działalnością gospodarczą po śmierci przedsiębiorcy? Czy każda spółka handlowa to klucz do udanej sukcesji? Jak wybrać odpowiednią formę prawną?'

adwokat Daria Leszczyk

Artykuł został opublikowany w magazynie Rynek zabawek 

Daria Leszczyk

Jak skutecznie i efektywnie przekazać udziały lub akcje?

'Założyciele firm rodzinnych coraz częściej zadają sobie pytanie jak przekazać udziały lub akcje kolejnemu pokoleniu, aby nie zachwiało to działalności operacyjnej spółki oraz nie stało się przedmiotem późniejszych sporów w gronie uczestników sukcesji. Czy istnieje przepis na udaną sukcesję? Z całą pewnością nie ma rozwiązań uniwersalnych i każdy przypadek powinien być przedmiotem odrębnej wnikliwej analizy, jednakże możliwe wydaje się wskazanie kilku kroków, których podjęcie powinno być kluczowe z perspektywy planowania sukcesji w swojej firmie.'

adwokat Daria Leszczyk

Artykuł został opublikowany w Rzeczpospolitej 

Daria Leszczyk

Przekazanie udziałów lub akcji krok po kroku

'Niemal każdy właściciel biznesu rodzinnego staje w pewnym momencie przed decyzją o zmianie pokoleniowej.Jednak, aby sukcesja nie naraziła firmy na ryzyko paraliżu decyzyjnego lub sporów wewnętrznych, musi być nie tylko dobrze zaplanowana, ale także wdrożona w odpowiednim czasie.'

adwokat Daria Leszczyk

Artykuł został opublikowany w magazynie Rynek zabawek