STREFA WIEDZY

sukcesja w firmach rodzinnych

Przedsiębiorca a prawo karne – wprowadzenie

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek respektować normy prawa publicznego. Część z nich to normy dedykowane każdemu przedsiębiorcy, większość jednak ma charakter ekskluzywny i zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności. W prowadzenie działalności gospodarczej immanentnie wpisana jest

Czytaj więcej »

Przepadek przedsiębiorstwa

Nowelą, która weszła w życie w kwietniu 2017 r., dodano do kodeksu karnego art. 44a, w którym został uregulowany, nieznany wcześniej polskiemu prawu karnemu, przepadek przedsiębiorstwa.Możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, stanowiącego własność osoby fizycznej – albo jego równowartości – istnieje w

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność penalna przedsiębiorcy korporacyjnego

Przedsiębiorca korporacyjny podlega również własnej odpowiedzialności penalnej w następstwie popełnienia na jego rzecz określonego czynu zabronionego jako przestępstwo albo przestępstwo skarbowe. Taką odpowiedzialność wprowadzono do systemu polskiego prawa ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za

Czytaj więcej »

W jakich sytuacjach rodzina potrzebuje inwestora?

Kiedy firma powinna rozważyć wejście inwestora zewnętrznego? Wprowadzenie do spółki rodzinnej nowego inwestora jest najczęściej podyktowane potrzebą dofinansowania bieżącej działalności spółki lub koniecznością dokonania nakładów inwestycyjnych  na rozwój firmy. Wkład kapitałowy oferowany przez inwestora jest wówczas postrzegany, jako korzystna alternatywa

Czytaj więcej »

Czym jest strukturyzacja majątkowa?

W celu skutecznego przeprowadzenia sukcesji firmy rodzinnej należy gruntownie poznać otoczenie rodzinno-biznesowe konkretnej rodziny oraz relacje i zaangażowanie   w prowadzenie biznesu przez jej poszczególnych członków. Dopiero gruntowne zorientowanie się w otoczeniu rodzinno-biznesowym pozwala doradcom, w tym prawnikom przygotować możliwe do

Czytaj więcej »

Fundacje rodzinne w zagranicznych porządkach prawnych

Fundacje rodzinna za granicą – inne porządki prawne Fundacje prywatne (rodzinne) wyrosły z idei trustów (popularnych szczególnie w Stanach Zjednoczonych), które przez całe pokolenia zarządzają biznesami lub skupiają się na grodzeniu i powiększaniu majątków rodzinnych. Od wielu lat fundacje rodzinne

Czytaj więcej »

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna? Czym jest? Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna stanowi bowiem odpowiedź na coraz większą potrzebę korzystania z rozwiązań, które zapewnią wielopokoleniowe zarządzanie majątkiem

Czytaj więcej »

Jakie cele realizuje fundacja rodzinna?

Cele fundacji rodzinnej? Modelowa fundacja rodzinna ma na celu zapewnić bezpieczeństwo wnoszonego do niej majątku oraz stać na straży wizji, strategii i wartości biznesu rodzinnego zbudowanego przez jej fundatora. Dlatego do podstawowych celów fundacji rodzinnych należą: zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem

Czytaj więcej »

Beneficjenci fundacji rodzinnej

Ustanowienie beneficjentów fundacji rodzinnej Jednym z kluczowych etapów tworzenia fundacji rodzinnej jest ustanowienie kręgu beneficjentów wraz z określeniem zasad na jakich partycypować będą w zyskach i majątku fundacji. To od fundatora zależy, czy beneficjentami będą wyłącznie członkowie jego rodziny, czy

Czytaj więcej »

Program motywacyjny – czym jest w procesie sukcesji?

Czym jest program motywacyjny w procesie sukcesji? Przedsiębiorstwa rodzinne niekiedy decydują się bądź są zmuszone przekazać stery zarządcze zewnętrznemu podmiotowi. Dzieje się tak w przypadku, gdy brakuje sukcesora i zarząd przejmuje inwestor, fundusz, zewnętrzny manager, bądź gdy jest to świadomy

Czytaj więcej »

Czym jest sukcesja?

Czym jest sukcesja? Ogólnie, cywilistycznie rzecz ujmując, sukcesja jest następstwem prawnym, czyli wstąpieniem jednego podmiotu w ogół praw i obowiązków innego podmiotu (sukcesja uniwersalna) lub tylko w część lub niektóre z praw i obowiązków (sukcesja singularna). W przypadku sukcesji uniwersalnej

Czytaj więcej »

Czy istnieje możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.?

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. bez jego zgody, na mocy orzeczenia sądu. Jaki jest cel regulacji? Celem przedmiotowej regulacji jest ochrona interesu spółki, jak również ochrona interesów pozostałych wspólników, zażegnanie konfliktu w gronie wspólników, niejednokrotnie

Czytaj więcej »

Przygotowanie do transakcji sprzedaży firmy rodzinnej

Jak wygląda przygotowanie do transakcji sprzedaży firmy rodzinnej? Wycena spółki Dobrym punktem wyjścia jest zlecenie dokonania wyceny spółki przez niezależny podmiot wyceniający. Taka wycena może dać właścicielom wyobrażenie o możliwej do uzyskania na rynku cenie za ich biznes i stanowić

Czytaj więcej »

Co trzeba wiedzieć przed sprzedażą firmy?

Decyzja o sprzedaży biznesu musi być przemyślana i wymaga postawienia sobie przez właścicieli kilku zasadniczych pytań, takich jak:jaka ostateczna cena będzie dla nich satysfakcjonująca,czy istnieją aktywa, które należałoby przed sprzedażą wydzielić ze spółki i zatrzymać dla siebie,czy chcą zagwarantować miejsca

Czytaj więcej »

Jak podejść do sprzedaży firmy rodzinnej?

Właściwy moment na sprzedaż firmy Rozkwit firm rodzinnych w latach 90. spowodował, że stały się one punktem charakterystycznym polskiej gospodarki. Z rozmysłem zainwestowane pieniądze, dzięki uwolnieniu gospodarki, zaczęły przynosić nadspodziewane zyski, a w pracę nad budowaniem wartości firmy i rozwojem

Czytaj więcej »

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach rodzinnych

Społeczna odpowiedzialność biznesu czy też biznes odpowiedzialny społecznie (ang.: Corporate Social Responsibility, CSR), to zgodnie z definicją zawartą w normie PN-ISO 26 000 odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i

Czytaj więcej »